เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4
จัดทำโดย  นายอนุชาติ   ทิฆัมพรธีรวงศ์   anuchat45@hotmail.com
โรงเรียนเมืองเชลียง  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย  tel. 055671034(เวลาราชการ) , 055671432

เซต

 เซตสับเซต , ยูเนียน-อินเตอร์เซกชันและคอมพรีเมนต์ของเซต

ระบบจำนวน

จำนวนจริง , การเท่ากัน-การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง , สมบัติของระบบจำนวนจริง-การลบ-การหารจำนวนจริง , สมบัติการไม่เท่ากัน , ช่วงและการแก้อสมการ , ค่าสัมบูรณ์ , สมบัติความบริบูรณ์ ,

การให้เหตุผล

ประพจน์และการเชื่อมประพจน์ , การหาค่าความจริงของประพจน์ , การสร้างตารางค่าความจริง , รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน ,
สัจนิรันดร์และประโยคเปิด , ตัวบ่งปริมาณและค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวแปรเดียว , สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณการอ้างเหตุผล

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเชียน , ความสัมพันธ์-โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ , กราฟของความสัมพันธ์ ,
อินเวอร์สของความสัมพันธ์ระยะระหว่างจุดสองจุดและจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดความชันของเส้นตรง , เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก ,
ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด

ลำดับและอนุกรม

ลำดับ , ลำดับเลขคณิต , ลำดับเรขาคณิต , ลิมิตของลำดับ , อนุกรม , ผลบวกของอนุกรมอนันต์  ,  ลิมิตของฟังก์ชันความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

แคลคูลัส

อัตราการเปลี่ยนแปลง , อนุพันธ์ของฟังก์ชัน , ความชันของเส้นโค้ง , การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน , อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท ,
อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ , กระบวนการตรงกันข้ามกับการหาอนุพันธ์ , อินทิกรัลไม่จำกัดเขต , อินทิกรัลจำกัดเขต ,
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

ความน่าจะเป็น

กฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นแฟกทอเรียล  วิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด  ,  วิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่ ไม่ แตกต่างกันทั้งหมด  , วิธีจัดหมู่ , ทฤษีบททวินามการทดลองสุ่มความน่าจะเป็น , กฎบางประการของความน่าจะเป็น

สถิติเบื้องต้น

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลในรูปอนุกรมเวลา